ĐƯỜNG MỘT CHIỀU [tác giả: Trầm Bất Kỳ]

ĐƯỜNG MỘT CHIỀU

tác giả: Trầm Bất Kỳ

edit: kaffesua

beta: Ching Ling

des bìa: YUME

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

văn án:

“Khi màn đêm buông xuống, em sẽ ngụ trong vết thương của anh.”

Chuyện tình giữa gái chân dài và gã bất cần đời.

Diễn viên: Mạnh Bình Xuyên – Trình Khê

thỏ lảm nhảm

Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả Trầm Bất Kỳ, truyện viết chưa hoàn.

Mọi thắc mắc về truyện: Hoàn sẽ biết

mục lục

 1. KBSTP – chương 1
 2. KBSTP – chương 2
 3. KBSTP – chương 3
 4. KBSTP – chương 4
 5. KBSTP – chương 5
 6. KBSTP – chương 6
 7. TNCP – chương 62
 8. TNCP – chương 63
 9. KBSTP – chương 7
 10. KBSTP – chương 8
 11. KBSTP – chuong 10
 12. KBSTP – chương 13
 13. KBSTP – chương 9
 14. KBSTP – chương 11
 15. KBSTP – chương 12
 16. KBSTP – chương 14
 17. KBSTP – chương 15
 18. KBSTP – chương 16
 19. KBSTP – chương 17
 20. KBSTP – chương 18
 21. KBSTP – chương 19
 22. TNCP – chương 64
 23. KBSTP – chương 20
 24. KBSTP – chương 21
 25. KBSTP – chương 22
 26. BKSTP – chương 23
 27. KBSTP – chương 24
 28. TNCP – chương 65
 29. TNCP – chương 66
 30. KBSTP – chương 25
 31. KBSTP – chương 26
 32. KBSTP – chương 27
 33. [Giang Hồ Sát] – nhat
 34. [Giang Hồ Sát] – nhị
 35. [Giang Hồ Sát] – tam
 36. TNCP – chuong 67
 37. [Giang Hồ Sát] – tứ
 38. TNCP – chuong 68
 39. KBSTP – chương 28
 40. [Giang Hồ Sát] – ngũ
 41. KBSTP – chương 29
 42. KBSTP – chương 30
 43. KBSTP – chương 31
 44. [Giang Hồ Sát] – lục
 45. KBSTP – chương 32
 46. [Giang Hồ Sát] – thất
 47. TNCP – chương 69
 48. KBSTP – chương 33
 49. KBSTP – chương 34
 50. KBSTP – chương 35
 51. KBSTP – chương 36
 52. KBSTP – chương 37
 53. KBSTP – chuong 38
 54. TNCP – chương 70
 55. KBSTP – chương 39
 56. KBSTP – chương 40
 57. KBSTP – chương 41
 58. [Giang Hồ Sát] – bát
 59. KBSTP – chương 42
 60. KBSTP – Chương 43
 61. DPKTH – Tiền thân 1
 62. DPKTH – Tiền thân 2
 63. [Giang Hồ Sát] – cửu
 64. [Giang Hồ Sát] – thập
 65. [Giang Hồ Sát] – thập nhất
 66. [Giang Hồ Sát] – thập nhị
 67. KBSTP – chương 44
 68. KBSTP – chương 43
 69. KBSTP – chương 45
 70. TNCP – chương 71
 71. TNCP – chương 72
 72. [Giang Hồ Sát] – thập tam
 73. KBSTP – chương 46
 74. TNCP – chương 73
 75. KBSTP – chương 47
 76. TNCP – chương 74
 77. KBSTP – chương 48
 78. KBSTP – chương 49
 79. KBSTP – chương 50
 80. TNCP – chương 75
 81. KBSTP – chương 51
 82. KBSTP – chương 52
 83. DPKTH – hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn 1
 84. KBSTP – chương 53
 85. KBSTP – chương 54
 86. KBSTP – chương 55
 87. TNCP – chương 76
 88. TNCP – chương 77
 89. TNCP – chương 78
 90. KBSTP – chương 56
 91. KBSTP – chương 57
 92. KBSTP – chương 58
 93. KBSTP – chương 59
 94. KBSTP – chương 60
 95. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2
 96. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 3
 97. TNCP – chương 79
 98. KBSTP – chương 62
 99. KBSTP – chương 63
 100. KBSTP – chương 61
 101. KBSTP – chương 64
 102. KBSTP – chương 65
 103. TNCP – chương 80
 104. KBSTP – chương 66
 105. KBSTP – chương 67
 106. KBSTP – chương 68
 107. KBSTP – chương 69
 108. KBSTP – chương 70
 109. KBSTP – chương 71
 110. KBSTP – chương 72
 111. KBSTP – chương 73
 112. KBSTP – chương 74
 113. KBSTP – chương 75
 114. KBSTP – chương 76
 115. KBSTP – chương 77
 116. KBSTP – chương 78
 117. KBSTP – chương 79
 118. KBSTP – chương 80
 119. TNCP – chương 81
 120. KBSTP – chương 81
 121. KBSTP – chương 82
 122. KBSTP – chương 83
 123. KBSTP – chương 84
 124. KBSTP – chương 85
 125. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 4
 126. KBSTP – chương 86
 127. KBSTP – chương 87
 128. KBSTP – chuong 88
 129. KBSTP – chương 89
 130. KBSTP – chương 90
 131. TNCP – chương 82
 132. KBSTP – chương 91
 133. KBSTP – chương 92
 134. KBSTP – chương 93
 135. KBSTp – chương 94
 136. KBSTP – chương 95
 137. DPKTH – song ngam khoi dong 1
 138. KBSTP – chương 96
 139. KBSTP – chương 97
 140. DPKTH – song ngam khoi dong 2
 141. DPKTH – song ngam khoi dong 3
 142. DPKTH – song ngam khoi dong 4
 143. KBSTP – chương 98
 144. KBSTP – chương 99
 145. KBSTP – chương 100
 146. KBSTP – chuong 101
 147. KBSTP – chuong 102
 148. KBSTP – chương 103
 149. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1
 150. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 2
 151. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 3
 152. DPKTH – hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình 4
 153. TNCP – chương 83
 154. KBSTP – chương 104
 155. KBSTP – chương 105
 156. KBSTP – chương 106
 157. KBSTP – chương 107
 158. KBSTP – chương 108
 159. KBSTP – chương 109
 160. KBSTP – chương 110
 161. KBSTP – Chương 111
 162. KBSTP – chương 112
 163. KBSTP – chương 113
 164. TNCP – chương 84
 165. DPKTH – đất bằng nổi sóng 1
 166. DPKTH – đất bằng nổi sóng 2
 167. DPKTH – đất bằng nổi sóng 3
 168. TNCP – chương 85
 169. DPKTH – đất bằng nổi sóng 4
 170. KBSTP – chương 114
 171. KBSTP – chương 115
 172. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (1)
 173. KBSTP – chương 116
 174. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (2)
 175. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (3)
 176. KBSTP – chương 117
 177. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4)
 178. KBSTP – chương 118
 179. TNCP – chương 86
 180. KBSTP – chương 119
 181. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (1)
 182. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (2)
 183. KBSTP – chương 120
 184. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (3)
 185. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (4)
 186. TNCP – Chương 87
 187. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (1)
 188. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (2)
 189. KBSTP – chương 121
 190. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (3)
 191. KBSTP – Chương 122
 192. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (4)
 193. KBSTP – Chương 123
 194. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1)
 195. KBSTP – Chương 124
 196. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (2)
 197. KBSTP – Chương 125
 198. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (3)
 199. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (4)
 200. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1)

 

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY