CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI [tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh]

CHỚ NHÌN BỀ NGOÀI

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

nguồn: Tấn Giang

edit: kaffesua

des bìa: Nguyệt Nha

Nhan Khê sở hữu khuôn mặt thiên bẩm tựa như nữ chính trong vở kịch sầu tình, ngay cả lão thầy bói mở sạp gieo quẻ ở cổng sau tiểu khu mỗi khi trông thấy cô đều phải lắc đầu bùi ngùi tiếc rẻ, cô gái này có khuôn mặt sầu khổ, đường đời nhiều ngang trái, thật là đáng liếc, đáng tiếc quá đi….

Nhan Khê: . . .

Tục ngữ nói: Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không để đong đo.

Nhan Khê cảm thấy tuy cô có dung nhan sầu bi, thế nhưng cô lại có trái tim tươi vui đó nha…

Diễn viên:
Nhan Khê
và các diễn viên khác.


thỏ lảm nhảm
Mềnh thích là mềnh đào thôi, làm thì tính sau, post là chuyện nhỏ… không đáng nhắc tới, vì chuyện không đáng nhắc tới nên chớ hỏi lên chương thế nào.

Mục lục

 1. KBSTP – chương 1
 2. KBSTP – chương 2
 3. KBSTP – chương 3
 4. KBSTP – chương 4
 5. KBSTP – chương 5
 6. KBSTP – chương 6
 7. TNCP – chương 62
 8. TNCP – chương 63
 9. KBSTP – chương 7
 10. KBSTP – chương 8
 11. KBSTP – chuong 10
 12. KBSTP – chương 13
 13. KBSTP – chương 9
 14. KBSTP – chương 11
 15. KBSTP – chương 12
 16. KBSTP – chương 14
 17. KBSTP – chương 15
 18. KBSTP – chương 16
 19. KBSTP – chương 17
 20. KBSTP – chương 18
 21. KBSTP – chương 19
 22. TNCP – chương 64
 23. KBSTP – chương 20
 24. KBSTP – chương 21
 25. KBSTP – chương 22
 26. BKSTP – chương 23
 27. KBSTP – chương 24
 28. TNCP – chương 65
 29. TNCP – chương 66
 30. KBSTP – chương 25
 31. KBSTP – chương 26
 32. KBSTP – chương 27
 33. [Giang Hồ Sát] – nhat
 34. [Giang Hồ Sát] – nhị
 35. [Giang Hồ Sát] – tam
 36. TNCP – chuong 67
 37. [Giang Hồ Sát] – tứ
 38. TNCP – chuong 68
 39. KBSTP – chương 28
 40. [Giang Hồ Sát] – ngũ
 41. KBSTP – chương 29
 42. KBSTP – chương 30
 43. KBSTP – chương 31
 44. [Giang Hồ Sát] – lục
 45. KBSTP – chương 32
 46. [Giang Hồ Sát] – thất
 47. TNCP – chương 69
 48. KBSTP – chương 33
 49. KBSTP – chương 34
 50. KBSTP – chương 35
 51. KBSTP – chương 36
 52. KBSTP – chương 37
 53. KBSTP – chuong 38
 54. TNCP – chương 70
 55. KBSTP – chương 39
 56. KBSTP – chương 40
 57. KBSTP – chương 41
 58. [Giang Hồ Sát] – bát
 59. KBSTP – chương 42
 60. KBSTP – Chương 43
 61. DPKTH – Tiền thân 1
 62. DPKTH – Tiền thân 2
 63. [Giang Hồ Sát] – cửu
 64. [Giang Hồ Sát] – thập
 65. [Giang Hồ Sát] – thập nhất
 66. [Giang Hồ Sát] – thập nhị
 67. KBSTP – chương 44
 68. KBSTP – chương 43
 69. KBSTP – chương 45
 70. TNCP – chương 71
 71. TNCP – chương 72
 72. [Giang Hồ Sát] – thập tam
 73. KBSTP – chương 46
 74. TNCP – chương 73
 75. KBSTP – chương 47
 76. TNCP – chương 74
 77. KBSTP – chương 48
 78. KBSTP – chương 49
 79. KBSTP – chương 50
 80. TNCP – chương 75
 81. KBSTP – chương 51
 82. KBSTP – chương 52
 83. DPKTH – hoa lạc nhân gian, ngàn năm hỗn loạn 1
 84. KBSTP – chương 53
 85. KBSTP – chương 54
 86. KBSTP – chương 55
 87. TNCP – chương 76
 88. TNCP – chương 77
 89. TNCP – chương 78
 90. KBSTP – chương 56
 91. KBSTP – chương 57
 92. KBSTP – chương 58
 93. KBSTP – chương 59
 94. KBSTP – chương 60
 95. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2
 96. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 3
 97. TNCP – chương 79
 98. KBSTP – chương 62
 99. KBSTP – chương 63
 100. KBSTP – chương 61
 101. KBSTP – chương 64
 102. KBSTP – chương 65
 103. TNCP – chương 80
 104. KBSTP – chương 66
 105. KBSTP – chương 67
 106. KBSTP – chương 68
 107. KBSTP – chương 69
 108. KBSTP – chương 70
 109. KBSTP – chương 71
 110. KBSTP – chương 72
 111. KBSTP – chương 73
 112. KBSTP – chương 74
 113. KBSTP – chương 75
 114. KBSTP – chương 76
 115. KBSTP – chương 77
 116. KBSTP – chương 78
 117. KBSTP – chương 79
 118. KBSTP – chương 80
 119. TNCP – chương 81
 120. KBSTP – chương 81
 121. KBSTP – chương 82
 122. KBSTP – chương 83
 123. KBSTP – chương 84
 124. KBSTP – chương 85
 125. DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 4
 126. KBSTP – chương 86
 127. KBSTP – chương 87
 128. KBSTP – chuong 88
 129. KBSTP – chương 89
 130. KBSTP – chương 90
 131. TNCP – chương 82
 132. KBSTP – chương 91
 133. KBSTP – chương 92
 134. KBSTP – chương 93
 135. KBSTp – chương 94
 136. KBSTP – chương 95
 137. DPKTH – song ngam khoi dong 1
 138. KBSTP – chương 96
 139. KBSTP – chương 97
 140. DPKTH – song ngam khoi dong 2
 141. DPKTH – song ngam khoi dong 3
 142. DPKTH – song ngam khoi dong 4
 143. KBSTP – chương 98
 144. KBSTP – chương 99
 145. KBSTP – chương 100
 146. KBSTP – chuong 101
 147. KBSTP – chuong 102
 148. KBSTP – chương 103
 149. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 1
 150. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 2
 151. DPKTH – hoi nguoi, lam sao cat dut to tinh 3
 152. DPKTH – hỏi người, làm sao cắt đứt tơ tình 4
 153. TNCP – chương 83
 154. KBSTP – chương 104
 155. KBSTP – chương 105
 156. KBSTP – chương 106
 157. KBSTP – chương 107
 158. KBSTP – chương 108
 159. KBSTP – chương 109
 160. KBSTP – chương 110
 161. KBSTP – Chương 111
 162. KBSTP – chương 112
 163. KBSTP – chương 113
 164. TNCP – chương 84
 165. DPKTH – đất bằng nổi sóng 1
 166. DPKTH – đất bằng nổi sóng 2
 167. DPKTH – đất bằng nổi sóng 3
 168. DPKTH – đất bằng nổi sóng 4
 169. KBSTP – chương 114
 170. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (1)
 171. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (2)
 172. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (3)
 173. DPKTH – Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? (4)
 174. KBSTP – chương 118
 175. TNCP – chương 86
 176. KBSTP – chương 119
 177. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (1)
 178. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (2)
 179. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (3)
 180. DPKTH – Tường cao cung sâu, đường xa mịt mù (4)
 181. TNCP – Chương 87
 182. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (1)
 183. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (2)
 184. KBSTP – chương 121
 185. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (3)
 186. DPKTH – Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố (4)
 187. KBSTP – Chương 123
 188. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1)
 189. KBSTP – Chương 124
 190. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (2)
 191. KBSTP – Chương 125
 192. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (3)
 193. DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (4)
 194. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (1)
 195. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (2)
 196. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (3)
 197. DPKTH – Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (4)
 198. TNCP – chương 88
 199. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (1)
 200. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (2)
 201. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (3)
 202. DPKTH – Cây mơ nấu rượu luận anh hùng (4)
 203. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (1)
 204. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (2)
 205. TNCP – Chương 89
 206. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (3)
 207. DPKTH – Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì (4)
 208. TNCP – chương 90
 209. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (1)
 210. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (2)
 211. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (3)
 212. KBSTP – chương 126
 213. KBSTP – Chương 127
 214. DPKTH – Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (4)
 215. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (1)
 216. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (2)
 217. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (3)
 218. DPKTH – Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (4)
 219. TNCP – Chương 92
 220. DPKTH – Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình (1)
 221. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (2)
 222. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (3)
 223. DPKTH – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình 4
 224. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 1
 225. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 2
 226. TNCP – chương 93
 227. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê vu tuyết 3
 228. DPKTH – Chước hoa nhất mộng, mai tê với tuyết 4
 229. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 1
 230. DPKTh – Mưu trong mưu, biến trong biến 2
 231. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 3
 232. DPKTH – Mưu trong mưu, biến trong biến 4
 233. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (1)
 234. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (2)
 235. DPKTH – Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc (3)
 236. DPKTH – Mỹ nữ phương đông, dung nhan mỵ hoặc 4
 237. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 1
 238. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 2
 239. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 3
 240. DPKTH – Tỳ bà nói hộ cõi lòng 4
 241. TNCP – chương 95
 242. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 1
 243. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 2
 244. [MNGS] Chương 03
 245. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 3
 246. [MNGS] Chương 05
 247. TNCP – Chương 96
 248. [DPKTH] – Hoa đào ủ rủ, mưa dầm rả rít 4
 249. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 1
 250. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 2
 251. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 3
 252. [MNGS] Chương 08
 253. [DPKTH] – Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương 4
 254. [MNGS] Chương 09
 255. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 1
 256. [MNGS] Chương 11
 257. [MNGS] Chương 12
 258. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 2
 259. [MNGS] Chương 13
 260. KBSTP – Chương 128
 261. [MNGS] Chương 14
 262. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời (3)
 263. [DPKTH] – Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời 4
 264. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 1
 265. [MNGS] Chương 15
 266. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình (2)
 267. [MNGS] Chương 16
 268. [MNGS] Chương 17
 269. [MNGS] Chương 20
 270. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 3
 271. [MNGS] Chương 21
 272. [DPKTH] – Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình 4
 273. [MNGS] Chương 23
 274. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (1)
 275. [MNGS] Chương 24
 276. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thoái lưỡng nan (2)
 277. [MNGS] Chương 25
 278. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan (3)
 279. TNCP – Chương 98
 280. [MNGS] Chương 26
 281. [DPKTH] – Thật giả khó phân, tiến thối lưỡng nan 4
 282. [MNGS] Chương 27
 283. [MNGS] Chương 28
 284. [MNGS] Chương 29
 285. [MNGS] Chương 30
 286. [MNGS] Chương 31
 287. [MNGS] Chương 32
 288. [MNGS] Chương 33
 289. [MNGS] Chương 34
 290. [MNGS] Chương 35
 291. [DPKTH] – Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác 1
 292. [MNGS] Chương 36
 293. [MNGS] Chương 37
 294. [MNGS] Chương 38
 295. [MNGS] Chương 39
 296. [MNGS] Chương 40
 297. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác??? (2)
 298. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (3)
 299. [MNGS] Chương 41
 300. [DPKTH] Đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác (4)
 301. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (1)
 302. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (2)
 303. [MNGS] Chương 42
 304. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (3)
 305. [DPKTH] Thoát khỏi thâm cung, sinh tử khó dò (4)
 306. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (1)
 307. [MNGS] Chương 43
 308. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi (2)
 309. [DPKTH] Sống chết mong manh, năm tháng nhẹ trôi 3
 310. [DPKTH] Dự vương và Triệt phi 1
 311. [KBSTP] Chương 132
 312. [MNGS] Chương 44
 313. [KBSTP] Chương 133
 314. [MNGS] Chương 45
 315. [KBSTP] Chương 134
 316. [KBSTP] Chương 135
 317. [MNGS] Chương 46
 318. [MNGS] Chương 47
 319. [MNGS] Chương 48
 320. [MHGS] Chương 49
 321. [KBSTP] Chương 136
 322. [KBSTP] Chương 137
 323. [KBSTP] Chương 138
 324. [KBSTP] Chương 139
 325. [KBSTP] Chương 140
 326. [MNGS] Chương 50
 327. [MNGS] Chương 51
 328. [MNGS] Chương 52
 329. [MNGS] Chương 53
 330. [MNGS] Chương 54
 331. [MNGS] Chương 55
 332. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] chương 1
 333. [MNGS] Chương 56
 334. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 2
 335. [MNGS] Chương 57
 336. [MNGS] Chương 58
 337. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 3
 338. [MNGS] Chương 59
 339. [MNGS] Chương 60
 340. [MNGS] Chương 61
 341. [MNGS] Chương 62
 342. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] chương 4
 343. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 5
 344. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 6
 345. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 7
 346. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 8
 347. [MNGS] Chương 63
 348. [MNGS] Chương 64
 349. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 9
 350. [BƯỚC VỀ PHÍA YÊU] Chương 10
 351. [MNGS] Chương 65
 352. [MNGS] Chương 66
 353. [MNGS] Chương 67
 354. [MNGS] Chương 68
 355. [MNGS] Chương 69
 356. [MNGS] Chương 70
 357. [MNGS] Chương 71
 358. [MNGS] Chương 72
 359. [MNGS] Chương 73
 360. [MNGS] Chương 74
 361. [MNGS] Chương 75
 362. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] tôi chỉ là một đứa bé
 363. [KBSTP] chương 141
 364. [KBSTP] Chương 142
 365. [MNGS] Chương 76
 366. [MNGS] Chương 77
 367. [MNGS] Chương 78
 368. [MNGS] Chương 79
 369. [MNGS] Chương 80
 370. [MNGS] Chương 81
 371. [KBSTP] Chương 143
 372. [MNGS] Chương 82
 373. [MNGS] Chương 83
 374. [KBSTP] Chương 144
 375. [KBSTP] Chương 145
 376. [MNGS] Chương 84
 377. [KBSTP] Chương 146
 378. [MNGS] Chương 85
 379. [MNGS] Chương 86
 380. [MNGS] Chương 87
 381. [TNCP] Chương 99
 382. [MNGS] Chương 88
 383. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 1 -Đế băng
 384. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Nước mắt khi đó, chẳng phải lệ
 385. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 2: ĐẾ SƯ
 386. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 3: Mê hoặc thái hậu
 387. [TNCP] Chương 100 (phần 1)
 388. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 4: Sự hiểu lầm dễ thương
 389. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 5: Tụ hội
 390. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 6: Biệt trang
 391. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 7: Địa long trở mình (động đất)
 392. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 8: May mắn
 393. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 9: Huyện quân
 394. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 10: Tỷ tỷ
 395. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 11: TRƯỜNG NGỰA
 396. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 12: Ngoài ý muốn
 397. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 13
 398. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 14: Nghĩ quá nhiều
 399. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 15: Trong cung
 400. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 16: HÁI HOA
 401. [MNGS] Chương 89
 402. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 17: DÃ TÂM
 403. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 18: Che giấu mâu thuẫn
 404. BXH TẤN GIANG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
 405. BXH Tấn Giang 12/2015
 406. [NHƯ CHÂU NHƯ NGOC] Chương 19: CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG
 407. [TNCP] Chương 100 (Phần 2)
 408. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 20: Chân tâm thực ý
 409. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 21. Lời đồn thất đức
 410. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 22
 411. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 23: Trưởng thành
 412. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 24: SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG
 413. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 25
 414. [MNGS] Chương 90
 415. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 26: MÃ XA
 416. [TNCP] Chương 100 (phần 3)
 417. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 27: NỮ NHÂN TRONG CUNG
 418. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 28: Phiền não của đế vương
 419. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 29: TÂM TƯ
 420. [TNCP] Chương 101 – Phần 1
 421. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 1
 422. [TNCP] CHương 101 – phần 2
 423. BXH Tấn Giang quý 4
 424. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 30
 425. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Ngày xưa
 426. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Người xa lạ không xa lạ
 427. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Chàng trai cầm dù trong mộng
 428. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 31
 429. [TNCP] Chương 101 – phần 3
 430. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 2
 431. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 32
 432. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 3
 433. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 33
 434. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 34
 435. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 4
 436. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 5
 437. [KBSTP] Chương 147
 438. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 6
 439. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 35
 440. [MNGS] Chương 91
 441. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 36
 442. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 7
 443. [KBSTP] Chương 148
 444. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 8
 445. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 37
 446. [KBSTP] Chương 149
 447. [KBSTP] Chương 150
 448. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 38
 449. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 39
 450. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 9
 451. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 40
 452. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 41
 453. [TNCP] Chương 102 – phần 1
 454. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 42
 455. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 43
 456. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 44
 457. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 45
 458. [MNGS] Chương 92
 459. [TNCP] Chương 102 – phần 2
 460. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Nếu khi ấy không khổ đau
 461. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 46
 462. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 47
 463. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 10
 464. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 48
 465. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 11
 466. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 49
 467. [TNCP] Chương 102 -phần 3
 468. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 50
 469. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 12
 470. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 13
 471. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 15
 472. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 51
 473. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 16
 474. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 17
 475. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 52
 476. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 53
 477. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 54
 478. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 55
 479. [BXH TẤN GIANG] tháng 1 – 2016
 480. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 56
 481. [TNCP] Chương 103 – Phần 1
 482. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 57
 483. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 18
 484. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 58
 485. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 59
 486. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 60
 487. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 61
 488. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 62
 489. [TIỂU NAM PHONG] tiết tử
 490. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 63
 491. [TNCP] Chương 103 – phần 2
 492. [TIỂU NAM PHONG] Chương 1
 493. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 64
 494. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 65
 495. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 66
 496. [TNCP] Chương 104 – Phần 1
 497. [TIỂU NAM PHONG] Chương 2
 498. [NHU CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 67
 499. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 19
 500. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 68
 501. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 69
 502. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 20
 503. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 70
 504. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 21
 505. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 71
 506. [TIỂU NAM PHONG] Chương 3
 507. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 72
 508. [TIỂU NAM PHONG] Chương 4
 509. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 22
 510. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 73
 511. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 23
 512. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 74
 513. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 75
 514. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 76
 515. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 77
 516. [TIỂU NAM PHONG] Chương 5
 517. [TIỂU NAM PHONG] Chương 6
 518. [BXH] Tấn Giang tháng 2 / 2016
 519. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 78
 520. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 79
 521. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 80
 522. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 81
 523. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 82
 524. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 83
 525. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 84
 526. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 85
 527. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 86
 528. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 87
 529. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 88
 530. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 89
 531. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 90
 532. [TIỂU NAM PHONG] Chương 7
 533. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 91
 534. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 92
 535. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 93 -HOÀN
 536. [TIỂU NAM PHONG] Chương 8
 537. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 94 – THỤY VƯƠNG
 538. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 95 -PN– DƯƠNG THÙY VĂN
 539. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 96 – TẤN ƯỞNG (1)
 540. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 97 – TẤN ƯỞNG (2)
 541. [TIỂU NAM PHONG] Chương 9
 542. [TIỂU NAM PHONG] Chương 10
 543. [TIỂU NAM PHONG] Chương 11
 544. [TIỂU NAM PHONG] Chương 12
 545. [NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 98 – HẾT
 546. [TIỂU NAM PHONG] Chương 13
 547. [TIỂU NAM PHONG] Chương 14
 548. [TIỂU NAM PHONG] Chương 15
 549. [TIỂU NAM PHONG] Chương 16
 550. [TIỂU NAM PHONG] Chương 17
 551. [TIỂU NAM PHONG] Chương 18
 552. [TIỂU NAM PHONG] Chương 19.1
 553. [TIỀU NAM PHONG] Chương 19-2
 554. [TIỂU NAM PHONG] Chương 20
 555. [TIỂU NAM PHONG] Chương 21
 556. [TIỂU NAM PHONG] Chương 22
 557. [TIỂU NAM PHONG] Chương 23
 558. [BXH Tấn Giang] tháng 3/2016
 559. [TIỂU NAM PHONG] Chương 24
 560. [TIỂU NAM PHONG] Chương 25
 561. [TIỂU NAM PHONG] Chương 26
 562. [TIỂU NAM PHONG] Chương 27
 563. [TIỂU NAM PHONG] Chương 28
 564. [TIỂU NAM PHONG] Chương 29-1
 565. [TIỂU NAM PHONG] Chương 29-2
 566. [TIỂU NAM PHONG] Chương 30
 567. [GIẾT CHỒNG] Bản tin
 568. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 24
 569. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 25
 570. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 26
 571. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 27
 572. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 28
 573. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 29
 574. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 30
 575. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 31
 576. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 32
 577. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 33
 578. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 34
 579. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 35
 580. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 36
 581. [BXH] Tấn Giang – 4 / 2016
 582. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 37
 583. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 38
 584. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 39
 585. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 40
 586. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 41
 587. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 42
 588. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 1
 589. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 43
 590. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 2
 591. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 44
 592. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 3
 593. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 4
 594. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 45
 595. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 5
 596. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 46
 597. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 6
 598. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 47
 599. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 7
 600. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 48
 601. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 8
 602. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 9
 603. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 10
 604. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 49
 605. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 11
 606. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 50
 607. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 12
 608. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 51
 609. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 13
 610. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] tiết tử
 611. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 14
 612. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 1 . 1
 613. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 52
 614. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 1 . 2
 615. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 15
 616. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 53
 617. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 16
 618. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 17
 619. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 54
 620. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 18
 621. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 19
 622. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 20
 623. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 2 . 1
 624. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 2 . 2
 625. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 21
 626. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 55
 627. [BXH] Tấn Giang 5 – 2016
 628. [BXH] Đoản Văn – tuần 4 tháng 5/2016
 629. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 56
 630. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 57
 631. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 58
 632. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 59
 633. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 60
 634. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – 1
 635. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – 2
 636. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 3
 637. [TIỂU NAM PHONG] Chương 31 – HOÀN
 638. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 61
 639. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 62 -p1
 640. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 62 – p2
 641. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 63
 642. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 4
 643. [TIỂU NAM PHONG] Chương 32 – PN 1.1
 644. [TIỂU NAM PHONG] Chương 32 – PN 1.2
 645. [TIỂU NAM PHONG] Chương 33 – PN 2
 646. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 64
 647. [TIỂU NAM PHONG] Chương 34 – PN 3 – kết thúc
 648. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 64 – 2
 649. [CUỐI CON ĐƯỜNG TINH] Chương 65
 650. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 66 – 1
 651. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 66
 652. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 67
 653. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 68
 654. [CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 69 – HOÀN
 655. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 22
 656. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 23
 657. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 24
 658. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 5 . 1
 659. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 25
 660. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 5 . 2
 661. [TNCP] Chương 104 – P2
 662. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 6 . 1
 663. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 26
 664. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 6 . 2
 665. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 27
 666. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 7
 667. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 28
 668. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 29
 669. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 8
 670. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 30
 671. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 9
 672. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 31
 673. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 32
 674. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 33
 675. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 35
 676. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 36
 677. [BXH] Tấn Giang 6 – 2016
 678. [BXH] truyện mới trong tháng 6 -2016
 679. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 37
 680. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 38
 681. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 39
 682. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 13
 683. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 40
 684. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 41
 685. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 42
 686. [KBSTP] Chương 151
 687. [KBSTP] Chương 152
 688. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 43
 689. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 14
 690. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 44
 691. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 15
 692. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 45
 693. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 16
 694. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 46
 695. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 17
 696. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 18
 697. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 47
 698. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 48
 699. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 49
 700. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 50
 701. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 51
 702. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 1
 703. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 52
 704. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 53
 705. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 21
 706. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 54
 707. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 55
 708. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 56
 709. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 57
 710. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 59
 711. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 60
 712. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 61
 713. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 22
 714. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 62
 715. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 63
 716. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 64
 717. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 65
 718. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 66
 719. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 23
 720. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 67
 721. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 68
 722. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 69
 723. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 70 – hoàn
 724. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 71 – phiên ngoại 1
 725. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 72 – phiên ngoại 2
 726. [KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 73 – phiên ngoại 3 – chấm hết
 727. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cám ơn cậu đã cho tớ biết đâu là yêu (1)
 728. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 24
 729. [GIẾT CHỒNG] Chương 1.1
 730. [TNCP] Chương 104 – phần 3
 731. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] cám ơn cậu đã cho tớ biết đâu là yêu 2
 732. [GIẾT CHỒNG] Chương 1.2
 733. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 25
 734. [bxh] TẤN GIANG tháng 7 -2016
 735. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 26
 736. TNCP – Chương 104 – phần 5
 737. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 27 – hoàn tập 1
 738. [take away] CÙNG TẤN TRƯỜNG AN tập 1
 739. [TNCP] Chương 104 – phần 6
 740. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.1
 741. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.1
 742. [TNCP] Chương 105 – phần 1
 743. [TNCP] Chương 105 – phần 2
 744. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.2
 745. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] QUYỂN 2 – Chương 28
 746. [GIẾT CHỒNG] Chương 2.3
 747. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 29
 748. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 2.2
 749. [take away] THỨ NỮ CUỒNG PHI – tập 1
 750. [TNCP] Chương 105 – phần 3
 751. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.1
 752. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.2
 753. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 30
 754. [DÒNG ĐỜI] Chương 1: Hạ Buồn
 755. [GIẾT CHỒNG] Chương 3.3
 756. [TNCP] Chương 105 – phần 4
 757. [DÒNG ĐỜI] Chương 2: Tang lễ
 758. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 31
 759. [thông báo]pass CÙNG TẤN TRƯỜNG AN
 760. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 32
 761. [DÒNG ĐỜI] Chương 3: THĂM BỆNH
 762. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cám ơn cậu, khi ấy đã cho tôi được như một cô bé
 763. [DÒNG ĐỜI] Chương 4: GẶP MẶT
 764. [DÒNG ĐỜI] Chương 5 : TRIỄN LÃM TRANH
 765. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Cô bé tên Lâm
 766. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 33
 767. [BXH] Tấn Giang tháng 8 – 2016
 768. [DÒNG ĐỜI]Chương 6: Lái xe
 769. [bxh] HỎA TINH tháng 8 – 2016
 770. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 34
 771. [DÒNG ĐỜI]Chương 7: TRUNG THU
 772. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Mệt mỏi phải đeo nhiều bộ mặt
 773. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.1
 774. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 35
 775. [DÒNG ĐỜI] Chương 8: ĂN ĐỒ NƯỚNG
 776. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 3.2
 777. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Chúng tôi sống trong thế giới văn chương
 778. [GIẾT CHỒNG] Chương 4.1
 779. [TNCP] Chương 106 – phần 1
 780. [DÒNG ĐỜI] Chương 11: khám bệnh
 781. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Thay đổi
 782. [DÒNG ĐỜI] Chương 13
 783. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 36
 784. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 4.1
 785. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 37
 786. [DÒNG ĐỜI] Chương 14
 787. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 38
 788. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 39
 789. [BXH] Tấn giang tháng 9-2016
 790. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 40
 791. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 41
 792. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 42
 793. [DÒNG ĐỜI] Chương 15
 794. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 43
 795. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 44
 796. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 46
 797. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 47.1
 798. [CÙNG TẤN TRƯỜNG AN] Chương 47.2 – HOÀN
 799. [BXH Tấn Giang] Tháng 10 / 2016
 800. [DÒNG ĐỜI] Chương 16
 801. [DÒNG ĐỜI] Chương 17
 802. [DÒNG ĐỜI] Chương 18
 803. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 1
 804. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1
 805. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2
 806. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3: yến tiệc
 807. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 4: không biết xấu hổ
 808. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 5: giấu bạc
 809. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 6: đanh đá
 810. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 7: quận quân
 811. [DÒNG ĐỜI] Chương 19
 812. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 8; Sai
 813. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 9: mơ
 814. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 10: tâm tư đàn ông
 815. [BXH Tấn giang] Tháng 11-2016
 816. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 11: SĂN BẮN
 817. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 12: Không biết xấu hổ
 818. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 13: thịt nướng
 819. [DÒNG ĐỜI] Chương 20: Sinh nhật (1)
 820. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 15: Khéo miệng
 821. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 16: CANH
 822. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 17: Trẫm thấy hổ thẹn
 823. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 18: Áo đen
 824. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 19: Bản tính bốc đồng của Hầu Gia
 825. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 20: Vở tuồng hay
 826. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 21: Đổ vỡ
 827. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 22: BÁNH NGỌT
 828. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 23: MỘT LỜI KHÓ TỎ NGỌN NGÀNH
 829. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 24: SƯƠNG MÙ
 830. TRỘM THÌ MÃI LÀ TRỘM
 831. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 26: TIẾN CUNG
 832. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 27
 833. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 28
 834. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 29:
 835. [BXH Tấn Giang] Tháng 12/2016
 836. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 30:
 837. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 31
 838. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 32
 839. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 33
 840. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 34
 841. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 35
 842. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 36
 843. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 37
 844. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 38
 845. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 39
 846. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 40
 847. [BXH]weibo haoshu
 848. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41-1
 849. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 41.2
 850. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ ] Chương 42
 851. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 43
 852. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 44
 853. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 45
 854. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 46
 855. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 47
 856. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 48
 857. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 49
 858. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 50
 859. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 51
 860. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 52
 861. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 53
 862. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.1
 863. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 54.2
 864. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.1
 865. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 55.2
 866. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56
 867. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 57
 868. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 58
 869. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 59
 870. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 60
 871. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 61
 872. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 63
 873. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 64
 874. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 65
 875. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67
 876. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 67.2
 877. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 68
 878. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 69
 879. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 70
 880. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 72
 881. [BXH Tấn giang] Tháng 3-2017
 882. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 73
 883. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 74
 884. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 75
 885. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 77
 886. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78
 887. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 79
 888. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 80
 889. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81
 890. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82
 891. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83
 892. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 84
 893. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 85
 894. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 86
 895. [DÒNG ĐỜI] Chương 20.2
 896. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 87
 897. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 88
 898. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 89
 899. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.1
 900. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 90.2
 901. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Độc thoại
 902. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 91
 903. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 92
 904. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 93
 905. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 94
 906. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.1
 907. [TIỂU THANH HOAN] Chương 1
 908. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 95.2
 909. [DÒNG ĐỜI] Chương 20.3
 910. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 96
 911. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 97
 912. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 98
 913. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 99
 914. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.1
 915. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 100.2
 916. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.1
 917. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 101.2
 918. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.1
 919. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 102.2
 920. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.1
 921. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.2
 922. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.1
 923. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.2
 924. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.3
 925. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 105
 926. [TIỂU THANH HOAN] Chương 2
 927. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 106
 928. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 107
 929. [TIỂU THANH HOAN] Chương 3
 930. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 108 (18+.+)
 931. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.1
 932. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 109.2
 933. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 110
 934. [TIỂU THANH HOAN] Chương 4
 935. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 111
 936. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112
 937. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 112.2
 938. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 113.2
 939. [TIỂU THANH HOAN] Chương 5
 940. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 114 (ngọt ++++)
 941. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.1
 942. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 115.2
 943. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.1
 944. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 116.2
 945. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117.1
 946. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 117 (tt)
 947. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.1
 948. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 118.2
 949. [TIỂU THANH HOAN] Chương 6
 950. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.1
 951. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 119.2
 952. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120
 953. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 120.2
 954. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.1
 955. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 121.2
 956. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.1
 957. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 122.2
 958. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123
 959. [BXH TẤN GIANG] tháng 8 – 2017
 960. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 123.2
 961. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 124
 962. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 31
 963. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.1
 964. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 125.2
 965. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 126
 966. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127
 967. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 127.2
 968. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128
 969. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2
 970. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 129
 971. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.1
 972. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 131.2
 973. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132
 974. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2
 975. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.1
 976. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 133.2
 977. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 134
 978. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.1
 979. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 135.2
 980. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.1
 981. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 136.2
 982. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.1
 983. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 137.2
 984. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 139
 985. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140
 986. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 141
 987. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1
 988. [ĐÔNG CHÍ] Chương 1
 989. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142 – hoàn
 990. [DÒNG ĐỜI] Chương 21
 991. [DÒNG ĐỜI] Chương 22
 992. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 143: Phiên ngoại 1
 993. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 146: Phiên ngoại bốn
 994. [DÒNG ĐỜI] Chương 23
 995. [CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn
 996. [DÒNG ĐỜI] Chương 24: giao thừa
 997. [ĐÔNG CHÍ] Chương 2
 998. [DÒNG ĐỜI] Chương 25: Đường về
 999. [TIỂU THANH HOAN] Chương 7
 1000. [ĐÔNG CHÍ] Chương 3
 1001. [DÒNG ĐỜI] Chương 26: Đêm rét
 1002. [DÒNG ĐỜI] Chương 27: Đêm về
 1003. [ĐÔNG CHÍ] Chương 4
 1004. [ĐÔNG CHÍ] Chương 5
 1005. [ĐÔNG CHÍ] Chương 6
 1006. [ĐÔNG CHÍ] Chương 7
 1007. [ĐÔNG CHÍ] Chương 8
 1008. [ĐÔNG CHÍ] Chương 9
 1009. [ĐÔNG CHÍ] Chương 10
 1010. [ĐÔNG CHÍ] Chương 11
 1011. [ĐÔNG CHÍ] Chương 12
 1012. [ĐÔNG CHÍ] Chương 13
 1013. [ĐÔNG CHÍ] Chương 14
 1014. [ĐÔNG CHÍ] Chương 15
 1015. [ĐÔNG CHÍ] Chương 16
 1016. [ĐÔNG CHÍ] Chương 17
 1017. [ĐÔNG CHÍ] Chương 18.2
 1018. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 4: Tiền lì xì đêm giao thừa
 1019. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 5: Túi gấm…
 1020. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 6 – Vân Hoa Môn
 1021. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 7: Tự tin…
 1022. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 8: Bái sư đại điển
 1023. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 9: Dò tư chất
 1024. [ĐÔNG CHÍ] Chương 19
 1025. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 10 Dẫn khí nhập thể. . .
 1026. [ĐÔNG CHÍ] Chương 20
 1027. [ĐÔNG CHÍ] Chương 21
 1028. [ĐÔNG CHÍ] Chương 22
 1029. [ĐÔNG CHÍ] Chương 23
 1030. [ĐÔNG CHÍ] Chương 24
 1031. [ĐÔNG CHÍ] Chương 25
 1032. [ĐÔNG CHÍ] Chương 26
 1033. [ĐÔNG CHÍ] Chương 27
 1034. [ĐÔNG CHÍ] Chương 28
 1035. [ĐÔNG CHÍ] Chương 29
 1036. [ĐÔNG CHÍ] Chương 30
 1037. [ĐÔNG CHÍ] Chương 31
 1038. [ĐÔNG CHÍ] Chương 32
 1039. [ĐÔNG CHÍ] Chương 33
 1040. [ĐÔNG CHÍ] Chương 34
 1041. [ĐÔNG CHÍ] Chương 35
 1042. [ĐÔNG CHÍ] Chương 36
 1043. [ĐÔNG CHÍ] Chương 37
 1044. [ĐÔNG CHÍ] Chương 38
 1045. [ĐÔNG CHÍ] Chương 39
 1046. [ĐÔNG CHÍ] Chương 40
 1047. [ĐÔNG CHÍ] Chương 41
 1048. [ĐÔNG CHÍ] Chương 42
 1049. [ĐÔNG CHÍ] Chương 43
 1050. [ĐÔNG CHÍ] Chương 44
 1051. [ĐÔNG CHÍ] Chương 45
 1052. [ĐÔNG CHÍ] Chương 46
 1053. [ĐÔNG CHÍ] Chương 47
 1054. [ĐÔNG CHÍ] Chương 48
 1055. [ĐÔNG CHÍ] Chương 49
 1056. [ĐÔNG CHÍ] Chương 50
 1057. [ĐÔNG CHÍ] Chương 51
 1058. [ĐÔNG CHÍ] Chương 52
 1059. [ĐÔNG CHÍ] Chương 53
 1060. [ĐÔNG CHÍ] Chương 54
 1061. [ĐÔNG CHÍ] Chương 55
 1062. [ĐÔNG CHÍ] Chương 56
 1063. [ĐÔNG CHÍ] Chương 57
 1064. [ĐÔNG CHÍ] Chương 58
 1065. [ĐÔNG CHÍ] Chương 59
 1066. [ĐÔNG CHÍ] Chương 60 – HOÀN
 1067. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 11: Ngôn tình
 1068. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 12, độ kiếp. . .
 1069. [ĐÔNG CHÍ] Chương 61 – PN1
 1070. [ĐÔNG CHÍ] Chương 62 – PN2
 1071. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 13: Trúc Cơ
 1072. [ĐÔNG CHÍ] Chương 63 – PN3
 1073. [ĐÔNG CHÍ] Chương 64 – PN4
 1074. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 14: Người đến từ bên ngoài
 1075. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 15, Ngự Tiêu Môn?
 1076. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 16: Cảnh giác
 1077. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 17: Không đúng
 1078. [BXH Tấn Giang] Tháng 1 – 2018
 1079. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 18. Mang ơn
 1080. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 19. Mượn sách
 1081. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 20
 1082. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 21: Phượng thủ Không Hầu
 1083. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 22: Quá khứ
 1084. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 23. Đệ tử mới
 1085. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 24: Xuống núi
 1086. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 25: Tặng thuốc
 1087. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 26: Sóng gió
 1088. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 27: Tôn tử
 1089. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 6
 1090. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 28: Sở thích
 1091. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 29: Hung thủ
 1092. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 30: Chuyện nhỏ
 1093. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 31:
 1094. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 32: Nhà gỗ
 1095. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 33: Trong rừng
 1096. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34: Ganh tỵ
 1097. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 34.2
 1098. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 35: Yêu hận
 1099. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 69
 1100. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 70
 1101. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 71
 1102. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 72
 1103. [KỲ DUYÊN CỦA CỐ NIỆM] Chương 73
 1104. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36: Nhập định
 1105. [BXH Tấn Giang] Tháng 2 – 2018
 1106. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 36.2
 1107. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 37: nói nhảm
 1108. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38: Thỉnh giáo
 1109. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 38.2
 1110. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39: Phi tin phù
 1111. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 39.2
 1112. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 40
 1113. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 41: Tặng lễ
 1114. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 42: Không Cứu
 1115. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43: Thuốc
 1116. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 43.2
 1117. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 44: đáp lễ
 1118. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45: Dẹp loạn
 1119. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 45.2
 1120. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46: Mộng kiếp
 1121. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 46.2
 1122. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47: Kỳ tâm động
 1123. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 47.2
 1124. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48
 1125. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 48: Nhạn Thành
 1126. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49:
 1127. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49.2
 1128. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 49: Ám sát
 1129. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50:
 1130. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 50: Bái phỏng
 1131. [BXH Tấn giang] tháng 4 – 2018
 1132. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 53: Đồ tốt nhất
 1133. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 54: Cá khô
 1134. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 55: Phi Cung
 1135. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 56: Biến cố
 1136. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 57: Sát thần
 1137. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 58: Nói lời sẽ giữ lời
 1138. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 59: Phong thành
 1139. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60
 1140. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 60: Kết giới
 1141. [999 BỨC THƯ GỬI BẢN THÂN] Bức thư thứ 563
 1142. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 61
 1143. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 62 – Hiểu Lầm
 1144. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 1: Ỷ thế hiếp người
 1145. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 2: Không thể nào
 1146. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 3: Nhìn mặt bắt hình dong
 1147. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 4: Tiểu thư ốm yếu
 1148. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 5: Chịu đòn nhận tội
 1149. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 7: Rượu có độc
 1150. [BXH TẤN GIANG] Tháng 2 – 2020
 1151. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 8: Đồng tình
 1152. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 9: Xung khắc với độc
 1153. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 10: Im miệng đi
 1154. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] tiết tử
 1155. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 11
 1156. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 12: Cầm thú
 1157. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C1. Búp bê đất (1)
 1158. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 13: Phế vật
 1159. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C3. Búp bê đất (3)
 1160. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 14: Vinh quang
 1161. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C4. Búp bê đất (4)
 1162. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 15: Không giống
 1163. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 16: Hảo mã xứng quân tử
 1164. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C5. Ném khăn tay (1)
 1165. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 17: Thi đấu xúc cúc
 1166. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 18: Sát thủ
 1167. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 19: Đừng nghĩ gì cả
 1168. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C6. Ném khăn tay (2)
 1169. [DÒNG ĐỜI] Chương 28: Hôn môi
 1170. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 20: Không ổn lắm.
 1171. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 21: Không thích hợp
 1172. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Ba ba
 1173. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Tôi không biết yêu
 1174. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] Thời gian
 1175. [KHÓ DỖ] Chương 1: Đứng đầu khu ăn chơi
 1176. [DÒNG ĐỜI] Chương 29: năm mới
 1177. [DÒNG ĐỜI] Chương 30: chúc tết
 1178. [KHÓ DỖ] Chương 2: Quán bar lành mạnh (1)
 1179. [KHÓ DỖ] Chương 2 (2)
 1180. [DÒNG ĐỜI] Chương 31: nghi vấn
 1181. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU] ☆ Đánh bại bản thân ☆
 1182. [KHÓ DỖ] Chương 3: Chưa chịu bỏ cuộc sao?
 1183. [DÒNG ĐỜI] Chương 32: cứu giúp
 1184. [KHÓ DỖ] Chương 4: Chữ trùm nhất
 1185. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 23: Kinh Triệu Duẫn
 1186. [DÒNG ĐỜI] Chương 33: Ban đêm ở ký túc xá
 1187. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 22: Ngày mùng một đầu năm
 1188. [KHÓ DỖ] Chương 5: Group
 1189. [DÒNG ĐỜI] Chương 34: bị nhắm vào
 1190. [DÒNG ĐỜI] Chương 35: tin tức
 1191. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 24: Phúng viếng
 1192. [DÒNG ĐỜI] Chương 36: an ủi
 1193. [DÒNG ĐỜI] Chương 37: Giải quyết
 1194. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C7. Ném khăn tay 3
 1195. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 25: Sát thủ
 1196. [BXH] Tấn Giang – tháng 3 – 2020
 1197. [DÒNG ĐỜI] Chương 38: nói hết
 1198. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 26.1: Bảo vệ ước mơ
 1199. [TIỂU THANH HOAN] Chương 08
 1200. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 26 (tt)
 1201. [KHÓ DỖ] Chương 6: Không nói với cậu
 1202. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ Ngốc, chờ tôi ☆
 1203. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ Năm tháng không nước mắt ☆
 1204. [TÔI CỦA KHI ẤY KHÔNG ÂU SẦU]☆ ngày xưa như một khúc ca ☆
 1205. [DÒNG ĐỜI] Chương 39: Giao phó
 1206. [DÒNG ĐỜI] Chương 40: Thành khẩn (lv2)
 1207. [KHÓ DỖ] Chương 7
 1208. [DÒNG ĐỜI] Chương 41: Dịu dàng
 1209. [DÒNG ĐỜI] Chương 42: Điểm khả nghi
 1210. [SẤM CHỚP] PHẦN 1 – Xác chết trên bãi đá (chương 1)
 1211. [DÒNG ĐỜI] Chương 43: Vạch trần
 1212. [DÒNG ĐÒI] Chương 44: Chiến tranh
 1213. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 27: Đối xử khác biệt (1)
 1214. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 27 (2)
 1215. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 2)
 1216. [DÒNG ĐỜI] Chương 45: Tảo mộ
 1217. [DÒNG ĐỜI] Chương 46: Lên bờ (lv3)
 1218. [KHÓ DỖ] Chương 8: Một ngày dài tựa một năm
 1219. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 28: Hoa Ứng Đình
 1220. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 3)
 1221. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 29: Gió lạnh (1)
 1222. [DÒNG ĐỜI] Chương 47: Nói lời từ biệt
 1223. [DÒNG ĐỜI] Chương 48: Tử biệt
 1224. [DÒNG ĐỜI] Chương 49: Uống cạn
 1225. [KHÓ DỖ] Chương 9: Cô thôn nữ họ Ôn ngốc và con rắn Tang
 1226. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 4)
 1227. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 29 (tt)
 1228. [KHÓ DỖ] Chương 10: Em nghĩ anh đánh không lại
 1229. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 5)
 1230. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 30: Con báo hoa
 1231. [DÒNG ĐỜI] Chương 50: Sáng và tối
 1232. [DÒNG ĐỜI] Chương 51: Lưu đày
 1233. [KHÓ DỖ] Chương 11: Là em nợ anh
 1234. [TIỂU THANH HOAN] Chương 9:
 1235. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (chương 6)
 1236. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 31: Đạo Quan (1)
 1237. [DÒNG ĐỜI] Chương 52: Cảnh đông
 1238. [DÒNG ĐỜI] Chương 53: Gặp lại
 1239. [DÒNG ĐỜI] Chương 54: Điểm cuối – HOÀN CHÍNH VĂN
 1240. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 31 tt
 1241. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 32: Cánh bướm lá tre
 1242. [KHÓ DỖ] Chương 12: Nhà anh bị cháy rồi.
 1243. [KHÓ DỖ] Chương 13: Anh mới dọn tới đây.
 1244. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 7)
 1245. [KHÓ DỖ] Chương 14: Anh ta là GAY
 1246. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 34: Cái miệng hại cái thân
 1247. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 33: nhìn thấy là giả
 1248. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ Chương 8
 1249. [KHÓ DỖ] Chương 15: Nhưng anh không yên tâm về em
 1250. [KHÓ DỖ] Chương 16: Giúp đỡ việc làm ăn
 1251. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 9)
 1252. [KHÓ DỖ] Chương 17: Chờ tớ nhé.
 1253. [KHÓ DỖ] Chương 18
 1254. [KHÓ DỖ] Chương 19: Ôn Chấm Chấm
 1255. [KHÓ DỖ] Chương 20: Tối nay không về.
 1256. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 35: Kẻ phản bội
 1257. [KHÓ DỖ] Chương 21: Anh quá ngông nghênh
 1258. [KHÓ DỖ] Chương 22: Nấu hơi nhiều.
 1259. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 10)
 1260. [KHÓ DỖ] Chương 23: Anh hai bảo em lạc đường.
 1261. [KHÓ DỖ] Chương 24: Sao chị chọn đại học Nghi Hà?
 1262. [KHÓ DỖ] Chương 25: Ôm lấy anh
 1263. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 11)
 1264. [KHÓ DỖ] Chương 26: Phát điên với hâm mộ
 1265. [KHÓ DỖ] Chương 27: Chớ tự mình đa tình.
 1266. [KHÓ DỖ] Chương 28: Đi siêu thị làm bài thi đại học
 1267. [KHÓ DỖ] Chương 29: Chưa từng thích sao?
 1268. [KHÓ DỖ] Chương 30: Khi yêu ai sẽ yêu hết mình
 1269. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C8. Ném khăn tay 4
 1270. [ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C9. Xoay vòng tròn 1
 1271. [KHÓ DỖ] Chương 31: Em đã từng mộng du rồi sao?
 1272. [KHÓ DỖ] Chương 32: Lật lại bản án
 1273. [KHÓ DỖ] Chương 33: Em mới hôn anh đấy.
 1274. [KHÓ DỖ] Chương 34: Diễn xuất tệ hại
 1275. [KHÓ DỖ] Chương 35: Đứng không vững
 1276. [KHÓ DỖ] Chương 36: Chỉ lần này thôi
 1277. [KHÓ DỖ] Chương 37: Thằng đểu
 1278. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 12)
 1279. [KHÓ DỖ] Chương 38: Sao trông em cứ như một gã biến thái vậy?
 1280. [KHÓ DỖ] Chương 39: Đi nhầm chỗ.
 1281. [KHÓ DỖ] Chương 40: Em phải nói cho hết
 1282. [KHÓ DỖ] Chương 41: Làm người thì phải biết gánh trách nhiệm.
 1283. [KHÓ DỖ] Chương 42: Thử thăm dò.
 1284. [KHÓ DỖ] Chương 43: Có gan cứ tới
 1285. [KHÓ DỖ] Chương 44: Cô muốn hẹn hò với Tang Diên.
 1286. [KHÓ DỖ] Chương 45: Tới luôn đi
 1287. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 13)
 1288. [KHÓ DỖ] Chương 46: Cô chuẩn bị hẹn anh đi ăn cơm.
 1289. [KHÓ DỖ] Chương 47: Có chuyện muốn nói với em. (sửa)
 1290. [KHÓ DỖ] Chương 48: Nếu như em theo đuổi anh?
 1291. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 1: Ai nguy hiểm?
 1292. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 2: Áp lực thật là lớn.
 1293. [KHÓ DỖ] Chương 49: Anh tới nhận quà.
 1294. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 3: Đàn ông chó
 1295. [KHÓ DỖ] Chương 50
 1296. [KHÓ DỖ] Chương 51: Người yêu của em sẽ tới đón. (sửa)
 1297. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 4: Hồ đồ
 1298. [KHÓ DỖ] Chương 52: Bị anh hút hồn rồi ư? (sửa)
 1299. [KHÓ DỖ] Chương 53: Là để em tin. (sửa)
 1300. [KHÓ DỖ] Chương 54: Tang Diên luôn nói lời giữ lấy lời. (sửa)
 1301. [KHÓ DỖ] Chương 55: Anh không cẩn thận bị mắc câu rồi. (sửa)
 1302. KHÓ DỖ] Chương 56: Cam tâm tình nguyệt làm kẻ ẻo lả. (Sửa)
 1303. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 5: Cái sừng
 1304. [KHÓ DỖ] Chương 57: Ai đẹp trai hơn? (sửa)
 1305. [KHÓ DỖ] Chương 58: Anh là người dự bị của em sao?
 1306. [KHÓ DỖ] Chương 59: Biến anh chỉ phục vụ cho mình em thôi.
 1307. [KHÓ DỖ] Chương 60: Giúp em tắm.
 1308. [KHÓ DỖ] Chương 61: Cái gì cũng được.
 1309. [KHÓ DỖ] Chương 62: Ôm anh đến phòng ngủ của em.
 1310. [KHÓ DỖ] Chương 63: Đón người yêu tan ca.
 1311. [KHÓ DỖ] Chương 64: Để anh hầu hạ em.
 1312. [KHÓ DỖ] Chương 65: Em muốn chạm vào đâu? (chương dài)
 1313. [KHÓ DỖ] Chương 66: Cô gái anh đã thích bao năm qua.
 1314. [KHÓ DỖ] Chương 67: Cậu thiếu niên thân ái. (3 chương gộp 1)
 1315. [KHÓ DỖ] Chương 68: Anh chỉ nhìn thấy người tốt nhất.
 1316. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 6: Ở rể?
 1317. [BXH] TẤN GIANG ( tháng 3 + 4 + 5 / 2020 )
 1318. [KHÓ DỖ] Chương 69: Em PHIÊU anh nhé?
 1319. [KHÓ DỖ] Chương 70: Quý khách, hãy hưởng thụ…(20+++)
 1320. [BXH] Tấn Giang – từ tháng 8.2019 đến tháng 2.2020
 1321. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 7: Cái quái gì thế?
 1322. [TIỂU THANH HOAN] Chương 10
 1323. [KHÓ DỖ] Chương 71: Cắn vỡ rồi.
 1324. [BXH] Tấn Giang: Tháng 6 – 2020
 1325. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 14)
 1326. [KHÓ DỖ] Chương 72: Vịt đầu bảng.
 1327. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 8: Giải quyết
 1328. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 9: Không nên tiếc rẻ.
 1329. [KHÓ DỖ] Chương 73: Anh là mái chèo của em.
 1330. [KHÓ DỖ] Chương 74: Nghi phạm.
 1331. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 10: Cậu bé
 1332. [KHÓ DỖ] Chương 75: Anh vẫn thực hiện điều ước giúp em. (chương dài)
 1333. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 11: Thời Dĩ Bạch
 1334. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 12: Chị em thân thiết
 1335. [KHÓ DỖ] Chương 76: Chỉ còn lại ánh sáng..
 1336. [KHÓ DỖ] Chương 77: Không phải còn có em ư…
 1337. [KHÓ DỖ] Chương 78: Chỉ hôn một chút thôi…(18+)
 1338. [KHÓ DỖ] Chương 79: Là anh tự nguyện.
 1339. [KHÓ DỖ] Chương 80: Anh hãy cầu hôn em đi.
 1340. [KHÓ DỖ] Chương 81: Anh hai của em ngoại tình rồi.
 1341. [KHÓ DỖ] Chương 82: Em cho rằng tên súc sinh kia chịu nín nhịn như anh sao?
 1342. [KHÓ DỖ] Chương 83: Muốn đem em đi cất. (++)
 1343. [KHÓ DỖ] Chương 84: Giống như ánh sáng.
 1344. [KHÓ DỖ] Chương 85: Tôi khát vọng có người sẽ yêu tôi say đắm. – HOÀN CHÍNH VĂN
 1345. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 13: Trêu giẹo Vương phu?
 1346. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 14: Bí mật
 1347. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 15: Bé trai già.
 1348. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 16: Anh đẹp trai.
 1349. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 17: Đừng yêu tui.
 1350. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 18: Kim tiểu thư
 1351. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 19: Vương niệm nữ vương
 1352. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 20: Nực cười.
 1353. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 21: Tôi khác bọn họ.
 1354. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 22: Chúc phúc (lv1)
 1355. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 23: Bị đầu độc.
 1356. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 24: Bất ngờ.
 1357. [BXH Tấn Giang] Tháng 7 – 2020
 1358. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 25: Đừng sợ
 1359. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 26: Thực hiện đến cùng.
 1360. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 27: Không biết xấu hổ.
 1361. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 28: Kẻ khả nghi.
 1362. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 29: Nữ vương và Vương tử.
 1363. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 30: Lắm mưu nhiều mẹo. (cr)
 1364. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 31: Nữ học giả.
 1365. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 32: Ngọt.
 1366. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 33: Mỹ nam kế.
 1367. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 34: Nhận thức.
 1368. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 35: Mời tới chơi nhà.
 1369. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 36: Bữa tối.
 1370. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 37: Không sao đâu.
 1371. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 39: Anh hùng.
 1372. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 40: Chiếc ô.
 1373. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 42: Mưa.
 1374. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 43: Hoa tươi.
 1375. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 44: Đi nhờ xe.
 1376. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 45: Sinh nhật vui vẻ.
 1377. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 46: Đau lòng
 1378. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 47: Đến gần.
 1379. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 47: (TT)
 1380. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 48: Chờ em.
 1381. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 49: Đối thủ mạnh.
 1382. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 50: Bán mạng.
 1383. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ – Chương 15:
 1384. [BXH Tấn Giang] Tháng 8-2020
 1385. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 51: Thèm
 1386. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 52: Bó hoa bách hợp
 1387. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 36: Vì tương lai tươi đẹp của Kinh Thành
 1388. [VẼ CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ] Chương 36: (tt)
 1389. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 53: Lời hẹn của con gái
 1390. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 53: (tt)
 1391. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 54: Hoa hồng trắng
 1392. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 55: Nụ cười (lv)
 1393. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 56: Vườn cây tốt nhất
 1394. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 57: Người nhà
 1395. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 58: Nữ vương và vương tử
 1396. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 59: Nghe lời
 1397. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 60: Chỉ vì yêu
 1398. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 61: Tôn trọng (chương dài)
 1399. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 62: Danh sách
 1400. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 63: Bức thư tình
 1401. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 64: Tuổi mười tám
 1402. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 65: Ôm (LV)
 1403. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 66: Có xứng hay không?
 1404. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 67: Che chở
 1405. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 68: Dưa hấu
 1406. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 69: Gặp gia trưởng
 1407. [TIỂU THANH HOAN] Chương 11
 1408. [BXH Tấn Giang] Tháng 9-2020
 1409. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 70: Tôi theo đuổi em ấy.
 1410. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 71: Đánh cược
 1411. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Chương 72: Vườn cây của tôi -Hoàn-
 1412. [TIỂU THANH HOAN] Chương 12: Tình thú
 1413. [TIỂU THANH HOAN] Chương 13
 1414. [TIỂU THANH HOAN] Chương 14
 1415. [TIỂU THANH HOAN] Chương 15
 1416. [TIỂU THANH HOAN] Chương 16
 1417. [TIỂU THANH HOAN] Chương 17
 1418. [TIỂU THANH HOAN] Chương 18
 1419. [TIỂU THANH HOAN] Chương 19
 1420. [TIỂU THANH HOAN] Chương 20
 1421. [TIỂU THANH HOAN] Chương 21
 1422. [TIỂU THANH HOAN] Chương 22
 1423. [Tiểu thanh hoan] Chương 23
 1424. [TIỂU THANH HOAN] Chương 24
 1425. [TIỂU THANH HOAN] Chương 25
 1426. [KỸ NĂNG THU PHỤC] Phiên ngoại 1: tác giả mua dưa
 1427. [KỸ NĂNG THU PHỤC] tác giả mua dưa
 1428. [TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 1: Thanh Tuyền Tông
 1429. [TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 2: Dùng đúng chỗ
 1430. [TIỂU THANH HOAN] Chương 26
 1431. [TIỂU THANH HOAN] Chương 27
 1432. [TIỂU THANH HOAN] Chương 28: (LV)
 1433. [BXH Tấn giang] Tháng 10 – 2020
 1434. [TIỂU THANH HOAN] Chương 29
 1435. [TIỂU THANH HOAN] Chương 30
 1436. [TIỂU THANH HOAN] Chương 31
 1437. [TIỂU THANH HOAN] Chương 32
 1438. [TIỂU THANH HOAN] Chương 33:
 1439. [TIỂU THANH HOAN] Chương 34
 1440. [TIỂU THANH HOAN] Chương 35: Cậu là của tớ rồi!!!
 1441. [TIỂU THANH HOAN] Chương 36
 1442. [TIỂU THANH HOAN] Chương 37
 1443. [TIỂU THANH HOAN] Chương 38
 1444. [TIỂU THANH HOAN] Chương 39:
 1445. [TIỂU THANH HOAN] Chương 40
 1446. [TIỂU THANH HOAN] Chương 41
 1447. [TIỂU THANH HOAN] Chương 42: Hôn một cái nhé!!!
 1448. [TIỂU THANH HOAN] Chương 43
 1449. [TIỂU THANH HOAN] Chương 45 (LV)
 1450. [TIỂU THANH HOAN] Chương 46
 1451. [TIỂU THANH HOAN] Chương 47
 1452. [TIỂU THANH HOAN] Chương 49
 1453. [TIỂU THANH HOAN] Chương 50
 1454. [TIỂU THANH HOAN] Chương 51
 1455. [TIỂU THANH HOAN] Chương 52 (++)
 1456. [TIỂU THANH HOAN] Chương 53
 1457. [TIỂU THANH HOAN] Chương 54
 1458. [TIỂU THANH HOAN] Chương 55
 1459. [TIỂU THANH HOAN] Chương 56
 1460. [TIỂU THANH HOAN] Chương 57
 1461. [TIỂU THANH HOAN] Chương 58
 1462. [TIỂU THANH HOAN] Chương 59
 1463. [TIỂU THANH HOAN] Chương 60
 1464. [TIỂU THANH HOAN] Chương 61 – hoàn
 1465. [BXH TẤN GIANG] Tháng 11 – 2020
 1466. [TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 4: Tiểu tiên nữ
 1467. [TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 5: Song hỷ lâm môn
 1468. [TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 6: Cửu Tụ
 1469. [SỦNG THÊ] Chương 1: Vào cung
 1470. [SỦNG THÊ] Chương 2: Quà
 1471. [SỦNG THÊ] Chương 3: Bằng hữu
 1472. [SỦNG THÊ] Chương 4: Lớn lên
 1473. [SỦNG THÊ] Chương 5: Biến hóa
 1474. [SỦNG THÊ] Chương 6: Mất sạch thể diện
 1475. [SỦNG THÊ] Chương 7: Học đường
 1476. [SỦNG THÊ] Chương 8: Rung động
 1477. [SỦNG THÊ] Chương 9: Khác biệt
 1478. [SỦNG THÊ] Chương 10: Nói chuyện
 1479. [SỦNG THÊ] Chương 11: Gặp lại
 1480. [SỦNG THÊ] Chương 12: Ghen
 1481. [SỦNG THÊ] Chương 13
 1482. [SỦNG THÊ] Chương 14: Thả chuột
 1483. [SỦNG THÊ] Chương 15: Năn nỉ
 1484. [SỦNG THÊ] Chương 16: Giúp đỡ
 1485. [SỦNG THÊ] Chương 17: Trả lại
 1486. [SỦNG THÊ] Chương 18: Chính văn hoàn
 1487. [SỦNG THÊ] Chương 19 – Liên khúc phiên ngoại
 1488. [SỦNG THÊ] Chương 20 – Liên khúc phiên ngoại
 1489. [CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN] Chương 63: Bà cụ cố tổ nội
 1490. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ – Chương 16
 1491. LIST NGÔN TÌNH HOÀN
 1492. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ – Chương 17 (chương dài)
 1493. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 18)
 1494. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ (Chương 19 – Kết án)
 1495. [SẤM CHỚP] P1- XÁC CHẾT TRÊN BÃI ĐÁ – Chương 20 – Hết P1
 1496. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 1)
 1497. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 2)
 1498. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 3)
 1499. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 4)
 1500. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 5)
 1501. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 6)
 1502. [ĐÊM PHỒN HOA] Tiết tử
 1503. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 7)
 1504. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 8)
 1505. [KHÓ DỖ] Chương 86: Phiên ngoại
 1506. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 1: Học sinh chuyển trường
 1507. [KHÓ DỖ] Chương 87: phiên ngoại 2
 1508. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 2: Có lẽ thời gian sẽ thay đổi thành vui vẻ
 1509. [KHÓ DỖ] Chương 88: Phiên ngoại 3
 1510. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 3: Tớ không thích sữa tươi.
 1511. [KHÓ DỖ] Chương 89: TANG DIÊN
 1512. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 4: Tại sao Phó Cảnh cũng ở đây?
 1513. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 5: Thích cậu ấy
 1514. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 6: Hoa tường vi
 1515. [BXH TẤN GIANG] Tháng 12 -2020
 1516. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 7: Bình thường thôi
 1517. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 8: Cậu không biết chữ?
 1518. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 9: Phó Cảnh là người của tớ
 1519. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 10. Bi kịch
 1520. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 11: Ngày và đêm thay đổi, lại là một tuần mới
 1521. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 12. Gọi tớ là ba
 1522. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 13: Hóa ra, bạn thích tớ
 1523. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 14: Hôm đó, tớ muốn hôn bạn
 1524. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 15: Tớ hỏi bạn trả lời
 1525. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 16: Trời cũng muốn giết cô
 1526. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 17: Sóng này xuôi ra sóng khác đã vào
 1527. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 18: Không gặp không về
 1528. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 19: Tình mới và tình cũ
 1529. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 20: Khởi đầu tốt
 1530. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 9)
 1531. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (chương 10)
 1532. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 11)
 1533. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 1: Cửu Châu
 1534. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 12)
 1535. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 13)
 1536. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN (Chương 14)
 1537. [SẤM CHỚP] P2 – XÁC CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN P2 (Chương 15: kết án)
 1538. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 2: Rất tốt
 1539. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 1)
 1540. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 2)
 1541. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 3: Yêu phi
 1542. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 3)
 1543. [KẸO NGỌT TRONG MẮT ANH] Chương 21:
 1544. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 4: chàng trai áo tím
 1545. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 5: Vừa hiền vừa tốt
 1546. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 6: Đánh nhau
 1547. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 7: Độ Khanh
 1548. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 8: Trà nhạt
 1549. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 9: Chú tâm một chút
 1550. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 10: Phát hỏa
 1551. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 11: Con cún con hoảng sợ
 1552. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 12: Con ngựa lùn
 1553. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 13: Coi là thật
 1554. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 4)
 1555. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 5)
 1556. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 6)
 1557. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 7)
 1558. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 8)
 1559. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 9)
 1560. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 10)
 1561. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 12)
 1562. [SẤM CHỚP] P3 – VONG HỒN DƯỚI XE (Chương 13-kết án…)
 1563. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 14: Đóa hoa cát tường
 1564. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 15: Tranh thêu
 1565. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 16: Thư
 1566. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 17: Cộng sự
 1567. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 18: Mùng hai tháng hai
 1568. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 19: Sương sớm.
 1569. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 20: Dâng hương
 1570. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 21: Tu sửa
 1571. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 22: Tuyết rơi
 1572. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 23: Tuyết rơi
 1573. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 24: Đơn giản
 1574. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 25: Trà lâu
 1575. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 26: Vương gia bá đạo
 1576. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 26. (TT)
 1577. 【HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU】Chương 27: Có tội
 1578. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 28: Nịnh ɓợ
 1579. HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 29: Người tốt
 1580. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 30: Tin nhảm
 1581. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 31: Anh tuấn tiêu sái
 1582. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 32: Ngu xuẩn còn muốn dạy người?
 1583. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 33: Mắng tui là chó???
 1584. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 34: Tấm lòng son
 1585. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU ] Chương 35: Đùa hả? Tìm chỗ vắng đào hố chôn nó đi
 1586. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 35 (tt)
 1587. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU ] Chương 36: Minh đại bá, ngài nói như vậy chẳng khác nào một gian thần…
 1588. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 37: Sự khác biệt về đẳng cấp
 1589. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 38: Nàng có ngốc không???
 1590. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 39: Giải quyết tận gốc.
 1591. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 40: Thích là nhík
 1592. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 41: Tặng tranh
 1593. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 42: Nghiêm phạt
 1594. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 43: Bảo bối
 1595. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 44: Nuôi chàng.
 1596. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 45: Đèn mỹ nhân ngư
 1597. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 46: Nhân quả
 1598. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 47: Tui biết cô bé đó đang ở đâu
 1599. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 48: Là tiểµ nữ
 1600. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 49: Tính sổ
 1601. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 50:Trưởng thành
 1602. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 51: Dạy dỗ
 1603. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 52: Hoài nghi?
 1604. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 53: Thái phi
 1605. [HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 54: Điện hạ đã cứu con
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

55 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dang vi

tryện mới à. cho mình đặt gạch hóng hớt nhé

Chíp Béo

Sao thỏ có thể đối xử như thế với em, em rơi nhiều hố của thỏ lắm r mà đời ngang trái thỏ chỉ đào k thèm lấp hố :((

Riêng

Em lọt hố rồi. EM lại được gặp Thỏ rồi. Em quăng tim trước, còn lại tính sau. <3

Quýt đường

bộ náy hay lắm đó thỏ

khanh3004

đợi bìa nhìn nhan sắc của Khê KHê ^_^

NgocTramm

Ôi hố mới nữa kìa. Chỉ cần thỏ mở hố là em nhảy liền. Hihi

Phương Thảo

Cho em 1 suất ngồi hóng nhé Thỏ :)))

royalmilktea19195

Lại một bộ nữa của má Hạ, cho e cái cuốc đào nhen chế!!!

Mộc Miên

Nguyệt hạ điệp ảnh kìa. Dạo này chị có gì vui mà đào nhiều hố thế.

toomeoblog

quyết tâm theo từ đầu <3 Chúc hố chị đông khách nha <3

Thu Hà

*Lọt_hố ko hiểu sao e thích tuýp nữ chính phơn phở phơi phới 😀 hóng #thỏ <3

Hoàng Mị

Cuối cùng Thỏ cũng mần bộ này. Lót dép ngồi hóng

Hana Nguyễn

Lót dép lót dép nào…

smilecry

hố mới, hố mới, hóng truyện nhà nàng lắm, <3

Hằng Nguyễn

Hóng 🙂

example49635blog

Truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, hóng hóng hóng!!!

Lam Le

Truyện này thỏ edit lại từ chương đầu đúng không?

Kim Nguyen

Dat ho…. thich van phong cua tac gia Nguyet Ha Diep Anh. Ung ho Tho!!!

Thanh Thuy

Hic nàng quăng cho cái văn án hấp dẫn xong nàng bỏ chạy, còn ta lại dài cổ ngóng chờ 😭😭

sushisashimi

tiếp tục nhả y hố mới của nàng ahh mà truyện có ngược ko ahhh☺️☺️

hikari2088

Truyện của NHĐA ko hề ngược, nếu có thì chỉ ngược nam thôi. Bộ này nữ 9 cũng tưng tửng cá tính như Ban Họa, nam9 ngạo kiều đáng yêu lắm.

sushisashimi

cám ơn nàng nha!!16 ta cũng mê truyện của NHDA lắm nhân vật nào cũng cá tính hết trơn

Út Ba

Yêu quá đi có truyện mới rồi ,thank cô thỏ nhiều .

Hoangnhim

Lót dép lót chiếu chờ chương mới

hikari2088

Bộ này trước có nhà đào rồi mà drop, may quá có Thỏ làm bộ này rồi :))

Khoaitâyhầmthịt Bò

Đặt gạch aaa

konichan

Ý, lần đầu thấy tác giả tả nhan sắc của nữ chính bằng tử ” sầu khổ” ( chắc kiểu vai Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như đóng nhỉ???)

kayruan

ấy thấy Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là nhảy =))) đọc văn án liền nghĩ tới khuôn mặt Trần Hiểu Húc đóng Lâm Đại Ngọc

Mangosmell

Chào bạn Thỏ, m là một củ cà rốt lang thang cho đến hôm nay mới gặp đc mảnh vườn của bạn, rất mong là m sẽ đc nuôi lớn trong khu vườn này🙆🏻🙆🏻🙆🏻 m rất thích tg Nguyệt Hạ Điệp Ảnh nên m xin đky 1 chân ngóng hố😍 Cám ơn bạn nhiều😆😆

NgoBaoChau

“thật là đáng liếc, đáng tiếc quá đi…” –> chỗ này là “đáng tiếc” chứ Thỏ nhỉ

Ngocng08

Thấy truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là nhảy vào thôi!
Không biết truyện dài ngắn thế nào nhưng sẽ ủng hộ chủ nhà đến cùng ạ. ^^ tớ thích nhân vật nữ kiểu như Ban Hoạ hehe.

stormypxpxpx

Lâu lâu em vô lại có mấy hố mới rồi :)))))

DuongNano

Tui đào hố từ đâu luôn, ủng hộ Thỏ <3

justkell

Tớ thích truyện của Nguyệt Hạ lắm, chờ hố mới của bạn, cảm ơn bạn nhiều ^^

Lily Nguyen

Tên truyện nói lên tất cả. Tuy nữ chính có bề ngoài sầu khổ mà cuộc sống đi đôi với vận mạng lại k như bền ngoài. Kaka. Thâm thuý

Vũ Thùy Dương

Từ lời giới thiệu nhân vật đã thấy tác giả yêu quý nữ chính nhưng thế nào rồi Nhan Khê và các diễn viên khác

rua520

Hu hu hu đăng nhập từ tối qua mà cứ sai mk là sao ????

Lê Thảo Vân

Có lẽ e ngu ngốc, vẫn chưa định hình được quy tắc đọc ạ, hướng dẫn giùm e ạ

Cong

Thỏ ơi hướng dẫn dùm mình cách đọc nha

Khanh Tran Do

Cho mình một suất hóng nhaaa 😍

yunyun

Gương mặt sầu khổ
Đời hẳn không khổ
Trắc trở làm khổ
Muốn biết hãy theo…

Linh2208

Từ ngày đọc vợ ơi chào em của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, xong quay sang gặp được nữ chính Ban Họa, ôi nữ chính nào của chị ý cũng làm người ta yêu thích ấy

Zhen Lai

Cứ truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là nhảy hố thôi. Cám ơn Thỏ tiếp tục xúc đất đào hố.

trantien305

Fan cuồng của truyện, lặn lội từ xa đến, lót dép ngồi hóng chủ nhà đào hố! Ahihihttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/adore.gif

Linh2208

Hự hự, hay quá nhưng mà bao giờ t mới đơik được nàng lấp hố. 😭😭😭

Gina_Le

Thấy truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là nhảy hố thôi, cố gắng hoàn sớm nhé nàng http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f18.gif

chivas1995

Nhảy 1 hố khác trong nhà Thỏ 😋

Hương Đào

Truyện này lâu rủi ko thấy làm tiếp hả bạn Thỏ ui 😭

thaokute28688

lọt hố cũ của thỏ. đọc văn án thấy hay quá quất luôn

Nacy Nacy

Em hóng truyện của tác giả này( mới lạc vào vườn nhà thỏ )😂😂

Kiều Thanh

Chỉ cần là của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh liền hóng. Thỏ ơi lấp hố lẹ nha !!!

Katle

Lot thêm mot hô’ cua tac gia NHDA, chi này viet chă’c tay lă’m,  nhay hô’ thui! Thanks em nha !

55
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: