9 thoughts on “[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 2

  1. Nữ chính khác biệt so với nhiều tác phẩm mình đã đọc. Rất thực tế nhưng cũng không mất đi sự hấp dẫn!!

  2. Trang 3 pic cuối bị lỗi hay sao ấy Thỏ hơi.
    thích nữ chính quá, đã cường còn rất dứt khoác ăn miếng trả miếng

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: