2 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 15: Tranh thêu

  1. Hình như vận may của Quý Phi và Thần Vương đều liên tiêp xuất hiện sau khi có sự gắn kết với Minh Châu :))))

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: