2 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 16: Thư

  1. Em cũng đoán là mẹ con Tô Quý Phi, rồi cũng là Cửu Châu từng vô tình cứu mẹ con Tô Quý Phi luôn. Là duyên phận cả rồi

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: