6 thoughts on “[HOÀNG THÀNH CÓ MINH CHÂU] Chương 8: Trà nhạt

  1. thần kinh của Cửu Châu đúng là thô thiệt chơ, bắt gặp người ta nói xấu mình mà tỉnh bơ á

  2. Ông lớn hơn người ta bao nhiêu mà suốt ngày tiểu nha đầu, tiểu nha đầu ớ

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: