2 thoughts on “[MNGS] Chương 17

  1. Đọc từ đầu truyện đến giờ, mình thấy Nhược Ảnh có vẻ quen Tam gia, mình có một suy đoán có lẽ nào có việc hoán đổi, Nhược Ảnh mới là Dục Ly thật không?

Leave a Reply to Tran Hong Hanh Cancel reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: