3 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 12: Ghen

  1. Bổn thái tử muốn đấm nát mặt thằng trà xanh kia,  đứa nào dám ngăn chu di cửu tộc ahhhhh

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: