7 thoughts on “[SỦNG THÊ] Chương 3: Bằng hữu

  1. Bạn Thái tử bao nhiêu tuổi mà đã biết cưng chiều vợ như này rồi? Chắc rồi tương lai bạn sẽ trường sinh bất lão vì đã đội vợ lên đầu đấy. 

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: