6 thoughts on “TNCP – chương 84

  1. woww !!! Lời của Mạc Tịch Nhan như chém đinh chặt sắt…hay quá,…hay quá đi…Cho tụi kia tức nổ mắt…

Leave a Reply

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: