6 thoughts on “TNCP – chương 84

  1. woww !!! Lời của Mạc Tịch Nhan như chém đinh chặt sắt…hay quá,…hay quá đi…Cho tụi kia tức nổ mắt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: