Đăng ký tài khoản tại blog kaffesua.

Điền nick, email theo from bên dưới nhé.

Chú ý: capslock nhé (từ viết Hoa) + mật khẩu phải có 1 từ viết hoa + số + ký tự đặc biệt và trên 8 chữ số.

Username được dùng đăng nhập thay EMAIL, chú ý viết hoa viết thường, không có khoảng cách và không dùng chữ có dấu. (Có thể không điền nếu bạn muốn đăng nhập bằng Email.)

Mọi thắc mắc về đăng ký đăng nhập, vui lòng liên hệ page facebook.

Khi nhắn tin, ghi rõ: Nick + Email + nội dung thắc mắc.

TKSBạn đã có tài khoản?
%d bloggers like this: